Szálláshely-szolgáltatási tevékenység

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység kizárólag a szálláshely fekvése szerinti illetékes Jegyzőhöz történt bejelentést követően folytatható.


A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) hatálya alá nem tartozik a nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet keretében.

Az egyes szálláshely típusokra vonatkozó  bejelentési és üzemeltetési követelményeket a Kormányrendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) rendelkezéseinek megfelelően a természetes és jogi személyek számára Hivatalunk a jogszabályokban meghatározott esetekben biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Az elektronikus ügyintézés ügyféli alapjog, azonban az Eüsztv. rendelkezései alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett. A természetes személyek, azaz magánszemélyek számára is nyitva áll az elektronikus út választása, de nem kötelezettség. Az e-ügyintézésre kötelezett szervezetektől papír alapon beérkező beadványok nem alkalmasak a kívánt eljárások megindítására.

Nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.

Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások:

Ügyindítás: Az ügyindítás tulajdonképpen nem más, mint egy elektronikus űrlap (iForm) benyújtása. Pilisszentkereszt község Önkormányzata és az adott ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi az ASP Központba. A Központ továbbítja Pilisszentkereszt Község Polgármesteri Hivatal iratkezelőjének, amely érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Az ügyindítás bejelentkezéshez kötött szolgáltatás. Ugyanakkor lehetséges online űrlapkitöltés és rendszeren kívüli (pl. kinyomtatás utáni postai vagy személyes benyújtás) beküldéssel (azonosítás nélkül is elérhető szolgáltatás). (Az OHP Portál használatához előfeltétel (kivéve: azonosítás nélkül is igénybe vehető szolgáltatás), hogy a felhasználó rendelkezzen Ügyfélkapu azonosítóval. Ügyfélkapun bármely természetes személy regisztrálhat. A felhasználó a személyes ügyfélkapus azonosító létrehozását kezdeményezheti bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, az állami adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten. Amennyiben külképviseleten kíván regisztrálni, kérjük, előtte telefonon egyeztessen az adott képviselettel.)

Ha Ön magánszemély és szeretne a jövőben ügyeket (nem csak adó, hanem más hivatali ügyeket is) elektronikusan intézni, úgy ezt először a Rendelkezési Nyilvántartásban állíthatja be. A Rendelkezési Nyilvántartás (https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/) a természetes személyek és szervezetek elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és azt az arra jogosult szervek felé megismerhetővé teszi. Az RNY ügyfelei azonosítási és kapcsolattartási módokkal, illetve egyéb elektronikus szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos nyilatkozatokat tehetnek meg, mely rendelkezések teljes bizonyítóerővel bírnak. Az RNY-ben tett elektronikus ügyintézési rendelkezés gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé, kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé válik a hivatalokkal való kapcsolattartás, a nyilvántartás tárolja a meghatalmazásokra vonatkozó nyilatkozatokat, és azokról hitelesített információt szolgáltat papír alapú irat bemutatása nélkül. Szolgáltatás igénybevétele 

Az ASP Központ ügyféloldali szolgáltatásait az állampolgárok az OHP portálon keresztül vehetik igénybe. Az ügyfeleknek ki kell választaniuk Pilisszentkereszt község Önkormányzatát, ezután vehetik igénybe az ASP szakrendszerek kínálta ügyintézési lehetőségeket. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés során kizárólag hitelesített dokumentumok fogadhatók el. Tájékoztató a dokumentumok hitelesítéséről:

 • Természetes személyek esetén:

– eSZIG (https://hiteles.gov.hu/cikk/50/eszig_e-alairas_informaciok)

– AVDH (https://www.nisz.hu/)

 • Jogi személyek esetén pl.: https://e-szigno.hu/
   
  • gazdálkodó szervezet ügyfél az Eüsztv. 14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét.
  • természetes személy ügyfél – amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni – a rendelkezési nyilvántartásban szíveskedjen alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából

  Az eljárási illeték (3000.- Forint) Pilisszentkereszt Község Önkormányzat eljárási illeték 65700110-10810240 számú fizetési számlájára fizetendő meg. Kérjük, befizetéskor az átutalás közlemény rovatában szíveskedjenek az ügyfél nevét és az ügy típusát (szálláshely) feltüntetni. Amennyiben a magánszemély nem elektronikus úton nyújtja be bejelentését, úgy lehetőség van az eljárási illeték illetékbélyeg formájában történő lerovására.

  Csatolandó dokumentumok:

  • illeték befizetését igazoló dokumentum / illetékbélyeg
  • a szálláshely használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
  • haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
  • közös tulajdonban álló szálláshely esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
  • helyszínrajz
  • szálláshely-kezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum
  • a szálláshely-szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a társasház Szervezeti és Működési Szabályzata nem tiltja, továbbá a társasház nem hozott olyan döntést, amely tiltaná a társasházban található ingatlanok szálláshelyként történő hasznosítását
  • meghatalmazás (amennyiben nem az aláírásra jogosult jár el)

  Kérjük, hogy a hatékony ügyintézés céljából a nyomtatványon feltétlenül tüntesse fel telefonszámát és e-mail címét.

  Felhívjuk figyelmét, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 5. § (4) bekezdése alapján a helyiség légterével légtér-összeköttetésben lévő helyen létesített nyitott égésterű tüzelőberendezés üzemeltetése esetén a vendégéjszaka eltöltésére használt önálló rendeltetési egység használója a tüzelőberendezés helyiségében a jogszabályban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére köteles. Amennyiben nincsen fokozott légzárású vagy füstgátló/tűzgátló ajtó a nyitott égésterű tüzelőberendezés és a közösségi tér – közlekedő, aula, étkező, hálószoba – között, úgy a szénmonoxid-érzékelő elhelyezése kötelező a tüzelőberendezés helyiségében. A felszerelt szén-monoxid-érzékelő berendezés megfelelőségét a kéményseprő-ipari szerv, a kéményseprő-ipari szolgáltató vagy a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi.

  A tragédiák megelőzése érdekében fokozottan figyeljenek a tüzelőberendezés karbantartására, és a szén-monoxid érzékelő megfelelő működésére. Az Önök illetve a szálláshelyet igénybe vevők biztonsága érdekében javasoljuk, hogy a www.mindentafoldgazrol.hu honlapon tájékozódjon.

  A magánszálláshelyet és az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre (továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a következőkről:

  • fogadott vendégek száma, és
  • a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.

  Az adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni.

  A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII.10.) Kormányrendeletben foglaltak szerint köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ által üzemeltetett elektronikus felületen (https://info.ntak.huregisztrálni és adatokat szolgáltatni.

  A szálláshely-szolgáltató a nyilvántartás tartalmát érintő adatváltozást (pl. szálláshely-szolgáltató nevének, címének változása, a szálláshely elnevezésének változása stb.) haladéktalanul, a szálláshely megszűnését pedig a megszűnést követő nyolc napon belül köteles bejelenteni.

  Jogszabályok:

  • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
  • a kereskedelemről szóló 2005. CLXIV. törvény
  • a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet
  • a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 10.) Kormányrendelet

   Ügyintéző elérhetőségei:
   Szabó Zoltán
   26/547-500/506 mellék
   muszak@pilisszentkereszt.hu