Adózással kapcsolatos nyomtatványok

Helyiadó:

Helyi iparűzési adó

Számlaszám:

65700110-10813542

Mire vonatkozik Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó. A bevallási és adófizetési kötelezettségnek az önadózás szabályai szerint kell eleget tenni. A bejelentkezéshez és adóbevalláshoz szükséges nyomtatványok letölthetők
Eljárási illeték nincs
Iparűzési adóbevallás 2013.
Iparűzési adóbevallás 2013
Iparűzési adófeltöltés 2013.
Iparűzési adó A kiegészítő lap 2013
Iparűzési adó B kiegészítő lap 2013
Iparűzési adó C kiegészítő lap 2013
Iparűzési adó D kiegészítő lap 2013
Iparűzési adó E kiegészítő lap 2013
Iparűzési adó F kiegészítő lap 2013
Iparűzési adó G kiegészítő lap 2013
Iparűzési adó H kiegészítő lap 2013
Iparűzési adó H kiegészítő lap 2013
Bevallás ideiglenes iparűzési adóról 2013

Bejelentkezés ipa 2013
Változás bejelentés 2013

 

Építményadó

Számlaszám:

65700110-10810123

Mire vonatkozik
Építményadót a Pilisszentkereszt közigazgatási területén fekvő lakás és nem lakás céljára szolgáló épületek, épületrészek után kell fizetni.  Az adó alanya az, aki az év első napján az ingatlan tulajdonosa. Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
Eljárási illeték nincs
Folyamat Az adókötelezettséget az adóalany köteles bejelenteni adóbevallás benyújtásával a Pilisszentkereszsti PolgármesteriHivatal Adóirodájánál, amelyhez letölthető a formanyomtatvány.
Építményadó
Építményadó bevallás.pdf
Építményadó bevalláshoz kitöltési útmutató.pdf
Építményadó-bevallás helyesbítésére önellenőrzési lap.pdf
A-jelű betétlap építményadó bevalláshoz.pdf
B-jelű betétlap építményadó bevalláshoz.pdf

 

Telekadó

Számlaszám:

65700110-10810161

  Telekadó tájékoztató
Mire vonatkozik

Telekadót a Pilisszentkereszt közigazgatási területén fekvő, épülettel be nem épített földterület után (továbbiakban: telek) kell fizetni. Az adó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Mentes a telekadó alól a törvény és a helyi rendelet alapján

a) az erdő művelési ágban nyilvántartott belterületi telek és
b) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a is.
c) a külterületi földterület.
d) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a.

Eljárási illeték nincs
Folyamat Az adókötelezettséget az adóalany köteles bejelenteni adóbevallás benyújtásával a Pilisszentkereszti Polgármesteri  Hivatal Adóirodájánál, amelyhez letölthető a formanyomtatvány
Formanyomtatvány Bevallás a telekadóról.pdf
Jogszabályok
1990. évi C. törvény - a helyi adókról

 

 

Vendégéjszakák utáni idegenforgalmi adó

Számlaszám:

65700110-10810130

  Idegenforgalmi adó tájékoztató
Mire vonatkozik

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Mentes az adó alól a 18. életévét be nem töltött, magánszemély, az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa, bérlője és annak hozzátartozója, valamint a törvényben meghatározott egyéb személyek. Az adót a kereskedelmi szálláshelyeken a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltető a szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutalójegy átadása alkalmával, a fizető-vendéglátó szálláshelyeken a szállásdíjjal együtt a szállásadó szedi be. Az adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Eljárási illeték nincs
Formanyomtatvány Idgenforgalmi adó bevallás nyomtatvány 2014

 

 

Talajterhelési díj

Számlaszám:

65700110-10800233

Formanyomtatvány: Talajterhelési díj bevallás 2013   - és kitöltési útmutató                           

 

 

Gépjármű teljesítményadó

Számlaszám:

65700110-10818970

  Gépjármű teljesítményadó tájékoztató
Mire vonatkozik Adókötelesek a hatósági nyilvántartásban az év első napján pilisszentkereszti címen (lakcím, székhelycím, stb...) bejegyzett gépjárművek. Az adóztatás alapja 2004. évtől a hatósági nyilvántartás. Az adóalanyok bejelentési és igazolás kötelezettsége csak a súlyosan mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló gépkocsik után és a muzeális jellegű gépjárművek után járó kedvezmény igénybevétele esetén áll fenn. (A hatósági nyilvántartást érintő változásokat, mint tulajdonosváltás, rendszámváltozás, gépjármű egyéb adataiban történt változás, stb..., az Okmányirodában kell bejelenteni.)
Eljárási illeték nincs
Jogszabályok
1991. évi LXXXII. törvény - a gépjárműadóról

Bevallás gépjármőadó mentességhez.pdf

 

Helyi adó és gépjárműadó fizetési könnyítési, mérséklési és elengedési kérelem

Tisztelt Adózók!
A Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal Adóirodája tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy a helyi adókhoz és a gépjárműadóhoz kapcsolódó fizetési könnyítési (részletfizetési és fizetési halasztási) és mérséklési, elengedési kérelmeket az alábbi eljárási rendnek megfelelően kell benyújtani.
A kérelmek elbírálásának feltétele egy, az adóirodán, valamint a lenti linken is elérhető adatlap kitöltése. Az adatlapon jövedelmi és vagyoni helyzetre vonatkozó adatokat kell megadni, de egyes adatok igazolása is szükséges lehet (pl: jövedelemigazolás).
Az adatlaphoz külön kérelmet nem szükséges írni, az eljárás az adatlap benyújtásával indul. Az adatlap nélkül benyújtott kérelmek, vagy hiányosan kitöltött adatlapok esetében hiánypótlási felhívás kibocsátására kerül sor.
Gazdálkodó szervezetek adótartozás esetén csak fizetési könnyítési kérelmet, pótlék és bírság tartozás esetén fizetési könnyítési vagy mérséklési kérelmet nyújthatnak be.
A helyi adókhoz és a gépjárműadóhoz kapcsolódó fizetési könnyítési és mérséklési, elengedési kérelem 2013. január elsejétől
- magánszemélyek számára (ide értve az egyéni vállalkozót is) illetékmentes
- gazdálkodó szervezetek számára az eljárás illetéke 10.000,-Ft, mely összeget a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni Pilisszentkereszt KÖzség Önkormányzat 65700110-10810240 államigazgatási eljárási illeték beszedési számlája javára. A befizetés történhet csekken vagy átutalással.
Eljárási illeték
- magánszemélyek számára (ide értve az egyéni vállalkozót is) illetékmentes
- gazdálkodó szervezetek számára 10.000,-Ft
Folyamat Az eljárás kérelemre indul
Formanyomtatvány
Jogszabályok

 

Adóigazolások

Mire vonatkozik Adóigazolások kiállítása ügyfélfogadási időben azonnal kérhető, amennyiben az adóalanynak nincs lejárt határidejű tartozása.
Eljárási illeték 3.000 Ft, kivéve, ha az adóalany a törvény erejénél fogva illetékmentességet élvez.
Jogszabályok 2003. évi XCII. törvény - az adózás rendjéről

 

Nyilatkozat túlfizetés visszaigényléséhez

 

 

 

 

Régi nyomtatványok

Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról.pdf
Helyi iparűzési adóbevallás 2011.pdf
Helyi iparűzési adóbevallás 2010.pdf
Helyi iparűzési adóbevallás 2009.pdf
Vadkár bejelentés.pdf
Bejelentés.pdf
Bevallás talajterhelési díjhoz 2003. évi LXXXIX. tv. alapján.pdf
Bevallás a telekadóról.pdf
Építményadóról bevallás adatlap.pdf
Építményaadó -bevallási és fizetési kötelezettségről tájékoztató.pdf