Közlemény népszámlálással kapcsolatos adatkezelésre vonatkozóan

2022. november 02 - Kategória: Hirdetmények
            A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közleménye a népszámlálással kapcsolatos adatkezelések vonatkozásában
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) több beadvány érkezett, amelyekben az érintettek a népszámlálás vonatkozásában a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) kereskedelmi tevékenységére is hivatkozva fejtik ki az adatgyűjtéssel összefüggő aggályaikat.
A Hatóság mindenekelőtt rögzíti, hogy a népszámlálás tekintetében elsődlegesen a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) szabályai alkalmazandóak.
 
Az Nsztv. 3. § (1) bekezdése szerint az adatszolgáltatás – kivéve az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozóan – kötelező; az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni.
Ennek megfelelően, a fent megjelölt jogszabályi kötelezettséggel összhangban a népszámlálással összefüggő, KSH által végzett adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet1 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, az a KSH-ra ruházott közérdekű feladat végrehajtásához szükséges.
A népszámlálással összefüggő adatkezelés vonatkozásában a következő linken keresztül érhető el tájékoztatás: https://nepszamlalas2022.hu/media/KSH_Nepszamlalas_adatkezelesi_tajekoztatoja_masodik.pdf.
A népszámlálás során a KSH által gyűjtött adatok az Nsztv. 3. § (5) bekezdésében foglaltak szerint kizárólag statisztikai célra használhatók fel.
 
Fentiekre tekintettel a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás megtiltása ezen jogviszonnyal összefüggésben nem gyakorolható.
A Hatóság rögzíti, hogy az Nsztv. 3. § (3) bekezdése értelmében az érintettek a GDPR 17. és 18., valamint 21. cikkében foglalt, törléshez, az adatkezelés korlátozásához és a tiltakozáshoz való jogát kizárólag az önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatokkal (az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatok) összefüggésben az adatok helyre nem állítható módon statisztikai adattá (anonim adattá) történő alakításáig gyakorolhatják.
A Hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a népszámlálásra vonatkozó jogalkotásba a Hatóságot bevonták, a jogszabálytervezeteket véleményezte, továbbá a KSH a népszámlálás előkészítése során a tervezett adatkezelési tevékenységekkel összefüggő
hatásvizsgálatot készített. A hatásvizsgálat eredményeként a KSH – összhangban a GDPR 36. cikkében foglaltakkal – a Hatósággal előzetes konzultációt folytatott.
 
1 A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR)
 
Budapest, 2022. október 4.
 
Dr. Péterfalvi Attila
elnök
c. egyetemi tanár