Pályázati felhívás - Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezető

2022. január 14 - Kategória: Hírek

Pályázati felhívás

                       Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
 
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. §-a alapján pályázatot hirdet 
                    Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár
                  intézményvezető (igazgató) 
munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb öt évig tartó időtartamra szól.

A munkavégzés helye: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár - Pest megye, 2098 Pilisszentkereszt, Forrás utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közművelődési szakember munkakörű Mt. szerinti jogviszonyban alkalmazott ellátja az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat. A jogszabályokban, a helyi közművelődési rendeletben, az intézmény Alapító Okiratában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint felelős az intézmény költségvetési gazdálkodásáért, a szakszerű és törvényszerű működtetéséért, a közművelődési alapszolgáltatások biztosításáért.

Díjazás és juttatások: A díjazás megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

·       felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés

·       végzettségnek, szakképzettségnek vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat

·       államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése

·       magyar állampolgárság

·       büntetlen előélet, valamint annak igazolása, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

·       cselekvőképesség

·       vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatásának vállalása, a megbízást követően.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·       fényképpel ellátott – a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlatot igazoló – részletes szakmai önéletrajz;

·       az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő részletes szakmai-vezetői program, fejlesztési elképzeléssel;

·       a végzettséget igazoló okiratok másolatai;

·       államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy megválasztása esetén a képzést két éven belül elvégzi;

·       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően;

·       a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

·       nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról;

·       nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását;

·       nyilatkozat összeférhetetlenségről (Mt. 211. §).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Peller Márton polgármester nyújt, a 26/547-500-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot Pilisszentkereszt Község Polgármesterének címezve kell postai úton vagy személyesen benyújtani:

·       Postai úton a pályázatnak Pilisszentkereszt Község Önkormányzata címére (2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.) – „Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói pályázat” megjelöléssel - történő megküldésével;

·       Személyesen a pályázatnak zárt borítékban „Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói pályázat” megjelöléssel, a Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal titkárságán (2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.) történő benyújtásával.

A pályázat elbírálásának módja, rendje, elbírálásának határideje:

A pályázatokat a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján összehívott szakmai bizottság véleményezi.

A pályázat elbírálására jogosult Képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a vezetői megbízás létesítéséről (munkaviszony létesítéséről) a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, illetőleg az első, munkaterv szerinti rendes ülésen dönt.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Pilisszentkereszt honlapján – www.pilisszentkereszt.hu 2022. január 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pilisszentkereszt.hu honlapon szerezhet.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánítsa.