Pályázati felhívás - Bölcsődevezető

2021. május 28 - Kategória: Hírek

Pályázati felhívás

                       Pilisszentkereszt Község Önkormányzata                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
 
                                     Malmocskák bölcsőde
                              bölcsődevezető (magasabb vezető)
                                       munkakör betöltésére.
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony            

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2098 Pilisszentkereszt, Dobogókői út .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsődevezető Pilisszentkereszt Község Önkormányzata által fenntartott 2 csoporttal, 28 férő-hellyel működő bölcsődefelelős vezetését látja el az intézmény biztonságos, szakszerű és törvényes működtetése érdekében. Feladatkörébe tartozik az intézménybe járó gyermekek ellátásának megszervezése, a szakmai programban foglaltak megvalósítása, a bölcsődei dolgozók tevékenységének irányítása, esetenként kisgyermeknevelői feladatok ellátása. Gondoskodik a bölcsődeműködési, személyi és tárgyi feltételeiről; az intézményre vonatkozó jogszabályok, rendeletek, utasítások, szabályzatok végrehajtásáról, illetve betartásáról. Megszervezi a bölcsőde munkarendjét. Felel a bölcsőde teljes körű dokumentációjának naprakész, hiteles és pontos vezetéséért, valamint ellátja mindazon feladatokat, amelyet ágazati jogszabály az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe utal. Az új intézmény várhatóan 2021. szeptember 1-jén kezdi meg tényleges működését, a kinevezés és a működés tényleges megkezdése közötti időszakban az intézményvezető az alábbi feladatok megvalósításában vállal továbbá hatékony szerepet: • a bölcsőde működésének szakmai előkészítése • a bölcsőde szakmai, szervezeti és működési rendjét tartalmazó dokumentumok, szabályzatok (szakmai program, SZMSZ, házirend, egyéb szabályzatok) előkészítése és jóváhagyásra előterjesztése • a bölcsőde működési engedélye iránti kérelem előkészítése javaslattétel a fenntartói határkörbe tartozó intézményi térítési díjak megállapítására • bölcsődei ellátásra vonatkozó igények felmérése - az intézmény alkalmazottainak kiválasztásában, felvételében való hatékony közreműködés • bölcsőde bútorozottsága, berendezése, esztétikai kialakítása érdekében javaslattétel, bölcsődét érintő beszerzési eljárásban való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • felsőfokú iskolai végzettség, vagy
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész („Képesítési előírások a gyermekjóléti és gyermek-védelmi személyes gondoskodás egyes formáiban vezetői beosztásban dolgozók részé-re”) I. Alapellátások 2. B) pontjában meghatározott képesítések valamelyike, vagy pedagógus szakképzettségű személy.
 • a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján „A magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.”
 • a Kjt. 20. §-ában foglaltaknak való megfelelés
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság
 • büntetlen előélet
 • a pályázó nem állhat a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • helyismeret
 • Jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes, részletes szakmai önéletrajz
 • az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai program, elképzelések
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget, vezetői gyakorlatot (amennyiben van) igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló képviselő-testület a személyét érintő tárgyalás alkalmával nyílt vagy zárt ülést tartson
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának sikeressége esetén a vagyonnyilatkozat-tételi eljárása lefolytatását vállalja
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. július 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Peller Márton polgármester nyújt, a 06-30/639-9960 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pilisszentkereszt Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 808/2021 , valamint a munkakör megnevezését: bölcsődevezető.
 • Személyesen: Peller Márton polgármester, Pest megye, 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A 1992. évi XXXIII. törvény, és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet által meghatározott eljárásrend szerint. A benyújtott pályázatokat a szociális bizottság előzetesen véleményezi, majd a feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja. oA pályázat eredményéről és a kinevezésről a bizottság véleményét figyelembe véve Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A pályázat kiírója érvényes pályázat esetén is fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.pilisszentkereszt.hu - 2021. május 28.
 • Magyar Bölcsődék Egyesületének honlapja - 2021. május 28.
 • BDDSZ honlapja - 2021. május 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pilisszentkereszt.hu honlapon szerezhet.