Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezető - Pályázati felhívás

2020. február 03 - Kategória: Hírek

Pályázati felhívás  Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 
            a "Közalkalmazottak jogálllásáról szóló" 1992. évi XXXIII.                                            törvény 20/A. § alapjápályázatot hirdet

                                 Közösségi Ház és Könyvtár
                          intézményvezető (magasabb vezető)

                                       munkakör betöltésére.

Pályázati felhívás a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátására

 

Pályázati feltételek:
 
felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, és/vagy felsőfokú könyvtárosi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, 
legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
büntetlen előélet,
számítógépes ismeretek,
az 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerinti akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézményvezető tanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirat.
(A megbízását követő egy két éven belül a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. A pályázó mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja)
 
Előnyt jelentő feltételek:
német és/vagy szlovák nyelvtudás előnyt jelent.
legalább 5 éves vezetői tapasztalat
könyvtáros végzettség
 
A beosztáshoz tartozó, a illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgató a közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, rendezvények szervezése, olvasószolgálati és könyvtárosi feladatok) ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálást, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását. Egyszemélyi felelős vezetőként felelős az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a tevékenység megszervezéséért, irányításáért, színvonaláért és szabályosságáért.
 
Az állás betöltésének ideje: a pályázat elbírálása után a munkakör betöltetlenségét követően.
 
Közalkalmazotti jogviszony: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A magasabb vezetői megbízás ideje: határozott idejű, 5 év (2025.)
 
A  pályázatnak tartalmaznia kell:
az iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát,
az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi,
érvényes, 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
szakmai önéletrajzot,
az intézmény működésére vonatkozó, helyzetelemzésre épülő szakmai programot, vezetői elképzeléseket,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 
Bérezés: Kjt alapján + vezetői pótlék
 
A pályázat benyújtási helye:
Peller Márton polgármester
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.
 
A pályázatot 2 példányban szükséges benyújtani, és a borítékra kérjük ráírni: „Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázat – csak a pályázat előkészítő bizottság bonthatja fel.”
 
Felvilágosítás Peller Márton polgármestertől kérhető az alábbi telefonszámon: 26-547-501 
 
A pályázat benyújtásának a határideje: A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalon történő megjelenéstől számított 30. nap (2020. március 8.) 
 
A pályázat elbírálásának határideje: A beadási határidőt követő 30 napon belüli Képviselő-testületi ülés (2020. március 26.). 
 
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.
 
 
Peller Márton
polgármester