Ajánlattételi felhívás - Malom utcai ingatlan

2016. május 20 - Kategória: Hírek

felkiáltójelAJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

                   Pilisszentkereszt Község Önkormányzata tulajdonát képező
                  Pilisszentkereszt 257/1 hrsz-ú ingatlan eladására vonatkozóan

Ajánlattételi felhívás

I. A pályázat kiírója:

 

I./1.  A pályázat kiírójának hivatalos megnevezése és címe:
        Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

        Cím:               2098 Pilisszentkereszt, Fő u. 12.

        Telefon:          06-26-547-500

        Fax:               06-26-347-599

        E-mail:           mlynky@t-online.hu

 

II. A pályázat tárgya:

Pilisszentkereszt Község tulajdonát képező, Pilisszentkereszt 257/1 hrsz-ú ingatlan vevőjének kiválasztása.

Az ingatlan jellemzői:

A megközelítőleg 32 méter széles utcafronttal rendelkező ingatlan délkelet felé néz. A telek Lf-1 övezeti besorolású, oldalhatárosan, 20%-san beépíthető, a megengedett

homlokzatmagasság 5,5 méter. Ebben az övezetben 600 m2 a legkisebb kialakítható teleknagyság. Az ingatlan 3x25 amperes elektromos bekötéssel és vezetékes víz csatlakozással rendelkezik. A csatorna és a vezetékes gáz főgerincek a telek előtt megtalálhatók.

Az ingatlan közelébe lévő turistaútvonalak a környék kedvelt kirándulóhelyeihez visznek tovább.

Az ingatlan licitára:

A Polgármesteri Hivatalhoz beérkezett értékbecslés alapján az ingatlan piaci értéke 17.800.000,- Ft, azaz Tizenhétmillió-nyolcszázezer forint, amely megegyezik a licitárral.

 

III. Az ajánlatok bírálati szempontjai

Cél az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása.

 

A bírálat szempontjai:

a.) a licitárral egyező, vagy a licitárnál magasabb összeget ajánló és

b.) a vételárat egy összegben megfizető pályázó kiválasztása.

c.) több azonos vételár ajánlat esetén az önkormányzat nyilvános licitet hirdet az ajánlattevők között.

 

IV. Az ajánlattételi határidő, az ajánlat benyújtásának helye:

Az ajánlattételi határidő az ajánlattételi felhívás közzétételét követően 2016. június 3-án jár le.

Az ajánlati felhívást a 2011. szeptember 08. napján hozott az ingatlan elidegenítéséről szóló 84/2011. számú önkormányzati határozat alapján 2016. május 20. napján teszi közzé az Önkormányzat a hirdetőtábláján, valamint a honlapján.

 

Az ajánlat benyújtható: 2098 Pilisszentkereszt Fő u. 12. szám alatt személyesen Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Titkárságán. Az az ajánlat minősül határidőben benyújtottnak, amely az ajánlattételi határidő lejártáig leadásra a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodáján (2016. június 3-án pénteken 12.00-ig). Az ajánlatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni: „AJÁNLATTÉTEL a Pilisszentkereszt 257/1 hrsz-ú ingatlan eladására”.

 

V. Az ajánlattétel tartalmi követelményei:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell.

·       az ajánlattevő nevét, címét, személyi adatait;

·       az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a licitáron vagy azt meghaladóan - konkrétan meghatározott - milyen összeget ajánl vételárként;

·       a vételár teljesítésének módját (egyösszegű vagy részletekben történő teljesítés);

·       az ajánlat aláírását.

 

VI. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje és módja:

2098 Pilisszentkereszt, Fő u. 12. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Díszterme, 2016. június 3. napja 12.30 órai kezdettel.

A felbontásnál jelen vannak: polgármester, jegyző, képviselő-testület tagjai, jegyzőkönyvvezető, pályázók. A pályázatbontási eljárást a polgármester vezeti. Megállapítja a beérkezett pályázók személyét, számát, azokat a számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempontok alapján értékelésre kerülnek. A felbontásról készült hitelesített jegyzőkönyv 5 napon belül minden pályázónak megküldésre kerül.

 

VI./1.  Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagyis az összességében legelőnyösebb ajánlatot tartalmazó, érvényes ajánlatot tevővel köti meg az adásvételi szerződést. Az eljárás nyertesének a szerződéskötéstől elzárkózása esetén ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, vagy új pályázatot ír ki.

 

VI./2.  A beérkezett ajánlatokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az ajánlatok bontását követő legközelebbi testületi ülésén dönt.

A szerződéskötés tervezett időpontja: a testület döntésétől számított 5 munkanapon belül, a felekkel egyeztetett konkrét időpontban.

Ajánlattevők legalább ezen időpont lejártáig kötve vannak ajánlatukhoz.

 

Az ajánlat érvénytelen, ha nem felel meg a jelen ajánlattételi felhívásban, vagy a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

 

Az ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy érvénytelennek nyilvánítsa a pályázatot és új pályázatot írjon ki.

 

Pilisszentkereszt, 2016. 05. 20.

 

 

Peller Márton

polgármester