Pályázati felhívás - Idegenforgalmi fejlesztés

2015. március 20 - Kategória: Hírek - Kulcsszavak: pályázat

Pályázati felhívás az idegenforgalom fejlesztésének támogatására 2015. évben

Pilisszentkereszt község Önkormányzata az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, valamint a „Pilisszentkereszt” vendégkártya igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 24/2012. (XI.24.) önkormányzati rendelete 3. §-a alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé az idegenforgalom fejlesztésének támogatására 2015. évben:

 1. A pályázat címe és célja:

A pályázat címe: Idegenforgalom fejlesztésének 2015. évi önkormányzati támogatás.

A pályázat célja a szálláshely-szolgáltatók által nyújtott vagy közvetített, a helyi idegenforgalom növelését szolgáló fejlesztések, beruházások, szervezési intézkedések megvalósítása.

 1. Támogató megnevezése:

Pilisszentkereszt község Önkormányzata (2098. Pilisszentkereszt, Fő út 12.), továbbiakban: Önkormányzat

 1. A támogatás jellege: nyílt pályázat

4. A pályázat benyújtására jogosult, és - szükség szerint - a pályázatból kizárt pályázók meghatározása:

4.1 Pályázatot nyújthat be az a szálláshely-szolgáltató,

 1. aki Pilisszentkereszt település közigazgatási területén működtetett szálláshelyre üzemeltetési engedéllyel rendelkezik,
 2. akinek az Önkormányzattal szemben – bármilyen adónemben – lejárt adótartozása nincs,
 3. aki a szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos 2014. évi és – a pályázat benyújtási határidejéig esedékes – tárgyévi nyilvántartási, bevallási és befizetési kötelezettségét határidőben teljesítette,
 4. aki az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban csatlakozott a vendégkártya-rendszerhez.

4.2 A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Tv.) 6. §-a alapján nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

 1. aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
 2. a kizárt közjogi tisztségviselő,
 3. az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
 4. az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
 5. olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
 6. az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
 7. fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
 8. fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
 9. akinek a részvételből való kizártságának tényét a Tv. 13. § alapján a honlapon közzétették.

4.3 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki

 1. a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek nem megfelelő pályázatot nyújtott be és a hiánypótlást az erre való felhívásra sem teljesítette,
 2. aki a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
 3. a támogató által meghatározott mértékű saját forrással nem rendelkezik,
 4. a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 5. jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll,
 6. jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, vagy
 7. nem felel meg az Áht. 50. §. (1) bekezdése szerinti követelményeknek,
 8. aki az előző öt évben a támogató által biztosított költségvetési támogatás felhasználásával jogszabályokban vagy támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el.

Ki kell zárni azt a pályázatot, amelynek a benyújtója a pályázaton – a pályázati eljárás bármely szakaszában fennálló körülményre tekintettel – nem részesülhet támogatásban.

5. A pályázat tartalmi és formai követelményei, a benyújtandó pályázatok példányszáma:

A pályázatot az 1. sz. pályázati adatlapon kell benyújtani  3 eredeti, aláírt  példányban.

5.1 A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1.  a pályázó azonosító adatait, így különösen cégnevét (nevét), székhelyét (címét),
 2.  a pályázó - külföldi pályázó esetén magyarországi - adószámát,
 3. a pályázó képviselőjének nevét,
 4. a pályázó elérhetőségének megjelölését,
 5. a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati kiírásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet,
 6. az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét,
 7. a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését (a megvalósítás kezdő és befejező időpontját),
 8. a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül
 9. az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összeget,
 10. az állam, az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter, illetve költségvetési szerv által alapított vagy tulajdonolt alapítványtól, közalapítványtól, köztestülettől, nonprofit vagy más gazdasági társaságtól igényelt, kapott támogatás összeget.
 11. a pályázó bankszámlaszámát,

l)    az 1. számú melléklet szerinti adatlapon szereplő egyéb adatokat.

5.2 A támogatási igényhez csatolni kell

a)  nyilatkozatot a saját forrás rendelkezésre állásáról (amennyiben a pályázat felhívás saját forrás biztosítását írja elő)

b) az egyesület, alapítvány esetén a bírósági nyilvántartásba vételről szóló, 90 napnál nem régebbi bírósági kivonatot,

c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a szerinti, 2. sz.  nyomtatványon megtett nyilatkozatot 

d) a részletes költségvetést

e) a 2014. évben esedékes idegenforgalmi adó befizetését igazoló bizonylatok másolatát

f) a helyi adóhatóság igazolását arról, hogy a pályázónak az Önkormányzattal szemben – bármilyen adónemben – lejárt adótartozása nincs,

g) a helyi adóhatóság igazolását arról, hogy a pályázó  a szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos 2014. évi és – a pályázat benyújtási határidejéig esedékes – tárgyévi   nyilvántartási, bevallási és befizetési kötelezettségét határidőben teljesítette.

6. A támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése és összege:

A pályázati forrás az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletben „Idegenforgalmi alap” címen meghatározott 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint.

7. A költségvetési támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre:

A támogatásból a pályázati adatlapon szereplő, 2014. január 1. és december 31. között felmerült és kifizetett, a támogatási döntésben meghatározott és igazolt költségek számolhatók el.

8. Az elnyerhető költségvetési támogatás mértékének alsó és felső határa:

A pályázati támogatás alsó határa 20.000,- Ft, felső határa a pályázó szálláshely-szolgáltató által 2014. évben a vendégkártya-rendszerhez történő csatlakozást követő hónaptól befizetett idegenforgalmi adó 50 %-a.

9. A finanszírozás módja (előfinanszírozás, utófinanszírozás, több részletben történő folyósítás, visszatérítendő vagy nem visszatérítendő költségvetési támogatás),

Az elnyert támogatási összeg előfinanszírozásban, a támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül kerül a kedvezményezett részére átutalásra. A támogatás vissza nem térítendő támogatás.

10. A megkívánt saját forrás mértéke:

A pályázati projekthez a pályázónak minimum 10 % saját forrással kell rendelkeznie.

11. A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja:

A pályázatot 2015. május 29-éig kell lezárt borítékban a Polgármesteri Hivatal titkárságán (2098. Pilisszentkereszt, Fő út 12.) személyesen benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Idegenforgalom fejlesztésének támogatása 2015.”

12. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetősége és feltételei:

A pályázat hiányosságaesetén a pályázó a benyújtási határidőtől számított 5 munkanapon belül felhívást kap a hiánypótlásra 8 napos határidő kitűzésével. Amennyiben a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tesz eleget, a pályázat elutasításra kerül.

 Bíráló a pályázattal kapcsolatban a pályázótól további részletes felvilágosítást kérhet.

13. A támogatási döntés elleni jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatás, a jogorvoslat benyújtásának határideje és módja:

A támogatási döntés ellen – a pályázatban kiírt feltételek megsértésére hivatkozva - a döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül írásbeli jogorvoslattal lehet élni. A jogorvoslati kérelmet a polgármesternek kell címezni és a Polgármesteri Hivatal titkárságán benyújtani. A jogorvoslati kérelmet a polgármesterből, jegyzőből és a pénzügyi bizottság elnökéből álló három tagú bizottság bírálja el.

14. A pályázatok elbírálásának határideje, főbb szempontjai, a pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje:

A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el a pályázat benyújtására nyitva álló határidőtől számított 30 napon belül. A döntésről a polgármester a pályázót 5 munkanapon belül írásban értesíti.

15. A költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó feltételek: 

a) a támogatást csak a pályázati döntés szerinti célra lehet felhasználni,

b) a támogatás a 2015. január 1. és 2015. december 31. között felmerült és 2016. január 31-éig leszámlázott költségekre számolható el

c) a támogatással legkésőbb 2016. február 28-áig el kell számolni,

d) az elszámolás pénzügyi és a támogatott cél megvalósulását részletesen leíró szöveges beszámolóból áll

e) a pénzügyi beszámolóhoz csatolni kell a számlák hitelesített másolatát,

f) a támogatást a támogató a támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül utalja át kedvezményezett számlájára,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatást az erre történő felhívástól számított 15 napon belül vissza kell fizetni

 h) a támogatással és a felhasználásával kapcsolatos bizonylatokat öt évig köteles a kedvezményezett megőrizni és ellenőrzés esetén bemutatni

i)  a kedvezményezett az adataiban bekövetkezett változásokat köteles a támogatónak 15 napon belül bejelenteni

j) A támogató jogosult a támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani,  ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:

ja) a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított három hónapon  belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a kedvezményezett a költségvetési támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki,

jb) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor,

jc) a 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 76. § (1) bekezdésében meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a támogató tudomására,

jd) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved,

je) a kedvezményezett neki felróható okból megszegi a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni,

jf) a kedvezményezett a 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 72. § alapján adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja,

jg) a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig sem teljesítette vagy nem megfelelően teljesítette a beszámolási kötelezettségét.

A támogatási szerződést a képviselő-testület nevében a polgármester köti meg a kedvezményezettel, a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a kedvezményezett a 3. számú nyomtatvány szerinti nyilatkozatot megtegye. A nyilatkozatot eredményes pályázat esetén, a döntésről szóló értesítésben megjelölt időpontig kell benyújtani. 

16. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás adása:

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Peller Márton polgármester ad a 06 30/639-9960 telefonszámon, polgarmester@pilisszentkereszt.hu e-mailen vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélszolgálati időben.

17. A pályázat elkészítése során kötelezően használandó dokumentumok mintái: 

A pályázatot az 1. szám alatt csatolt pályázati adatlapon, a szükséges nyilatkozatokat a 2. és 3. számú minta alapján kell megtenni. A nyomtatványok letölthetők az önkormányzat www.pilisszentkereszt.hu honlapjáról illetve beszerezhetők a Polgármesteri Hivatal titkárságán.

 

-----Pályázati adatlap-----